กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหนองหลุบ

โดย : admin | 2011-11-14 12:00:45 | อ่าน : 572 - ความเห็น 0

 

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
 
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ มีภารกิจจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2554 ได้กำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และบุคลากรมีจิตบริการ

 

หัวข้อนี้ ถูกล็อคค่ะ...

top